Skip to content Skip to navigation

关于下发《南京师范大学优秀学术著作和教材出版资助金管理办法》的通知

关于下发《南京师范大学优秀学术著作和教材出版资助金管理办法》的通知
    宁师大〔2013〕50号

各学院、各部门:

      《南京师范大学优秀学术著作和教材出版资助金管理办法》经学校修订并研究通过,现予以下发,请遵照执行。

      特此通知。
                                                                                        南京师范大学

                                                 2013年9月13日